Welkom op de online webwinkel van Fashion 4 More bvba

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

De consument heeft het recht aan Fashion 4 More mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 

 • Ondernemingsgegevens
 • EBVBA Fashion 4 More
 • verkoopadres: Kruisenstraat 10 te 9270 Kalken (niet toegankelijk)
 • BE 0898.184.168
 • info@fashion4more.com
 • tel. +32 (0)484 766 626

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Fashion 4 More, een kledingzaak met maatschappelijke zetel te Kalken (België), verkoopadres: Kruisenstraat 10 te 9270 Kalken (België), BTW BE 0898.184.168, RPR 0898.184.168, (hierna 'F4M') biedt haar klanten de mogelijkheid om mode artikelen online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het F4M assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij F4M.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

F4M is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. F4M is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door F4M.

F4M is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het F4M assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van F4M.
De artikelen worden thuis bij de klant geleverd in 1 levering. Indien 1 of meerdere bestelde artikelen niet op voorraad zijn bij F4M zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden. Van zodra alle artikelen op voorraad zijn wordt de bestelling opgestuurd. 

Indien een bestelling niet volledig is, kan opvraag van de klant zijn bestelling in 2 leveringen gebeuren. Hiervoor zal F4M echter wel een extra verzendingskost aanrekenen.
Bij de levering kan wel enkele vertraginen optreden door derden (staking, weekend, enz.) waar F4M geen schuld kan treffen. 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • - via kredietkaart
 • - via bankkaart
 • - via overschrijving

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van F4M.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van F4M te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover F4M beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt F4M zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Herroepingrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan F4M mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het herroepingrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de F4M klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen op de maatschappelijke zetel van Fashion 4 More, Kruisenstraat 10 te 9270 Kalken (België). Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • - gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • - reeds gedragen of gewassen artikelen
 • - artikelen met een geur vreemd aan de winkel (sigaretten geur, geur van huisdieren, lichaamsgeur, …)
 • - artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
 • - artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
 • - artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (zoals ondergoed, kousen)
 • - artikelen verkocht met een korting uit onze outlet, verkocht tijdens een acties of in solden
 •  

  F4M heeft echter de politiek dat het terug betalen van de goederen gebeurd onder de vorm van een waardebon welke nooit vervalt. Deze waardebon is klant gebonden en kan niet worden doorgegeven of verkocht worden aan derden, hij kan ook nooit ingeruild worden voor cash. Het terug te betalen bedrag kan ook enkel berekend worden op artikelen. Diensten, verpakking- , verwerking- , & transportkosten of kosten gemaakt door de klant om artikelen terug te zenden worden nooit terugbetaald. Als de klant artikelen terug stuurt per koerier (DHL) onderheven aan de hierboven vermelde punten, welke niet worden terug genomen, eigent F4M zicht het recht toe niet verplicht te zijn deze artikelen terug te sturen. Deze kunnen wel terug gestuurd worden mits het betalen van een extra transportkost.

  Artikel 9: Privacy

  F4M verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van F4M toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van F4M bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat F4M uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Fashion 4 More, Kruisenstraat 10 te 9270 Kalken (België).

  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, F4M heeft dus geen toegang tot uw paswoord. F4M respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op www.fashion4more.com ter consultatie, wijziging of verwijdering. F4M maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. F4M houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@fashion4more.com.

  Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

  Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Het nalaten op gelijk welk moment door F4M om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

  Artikel 12: F4M Klantendienst

  De F4M klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)484 766 626 (ma.-vr.: 10u - 19u), via e-mail op info@fashion4more.com of per post op het volgende adres Fashion 4 More, Kruisenstraat 10 te 9270 Kalken (België)

  Artikel 11: Wijziging voorwaarden

  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van F4M. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

  F4M kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

  Artikel 12: Bewijs

  De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

  Artikel 13: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde bevoegd.